werkwijze
De expertise van Toplimit ligt op het vlak van persoonlijke effectiviteit, leiderschap en mentale weerbaarheid. Wat werkt belemmerend om adequaat te handelen, of juist stimulerend om de resultaten te boeken? Vanuit het principe van ervaringsgericht leren wordt er gekeken naar de dagelijkse praktijk om ineffectieve denk- en gedragspatronen zichtbaar te maken.
‘woorden
op waarde
schatten’
Vervolgens worden alternatieve gedragspatronen ontwikkeld en toegepast in de praktijk van alledag. De voortgang wordt op een directe, concrete manier inzichtelijk gemaakt. Ervaringen worden geëvalueerd en gedragspatronen worden bijgesteld om zo effectiever te kunnen zijn. Specifieke aandacht gaat uit naar de manier waarop emoties een rol spelen in het handelen en daarmee het gedrag beïnvloeden. De reflecties en inzichten zijn de handvatten voor een beter handelen

resultaatgericht

De begeleiding richt zich op het handelen naar eigen normen en waarden. De coach kijkt naar de specifieke wijze waarop iemand een rol invult en of die invulling ook hoort bij wat die persoon wil en kan. Vanuit deze reflectie is de cliënt in staat nieuwe keuzes te maken en die te toetsen in zijn eigen werkpraktijk. Zo beoordeelt hij of zij en zijn of haar omgeving wat de waarde is van het nieuwe gedrag.

effectiviteit

De opdrachten die Toplimit uitvoert zijn gericht op het verbeteren van het handelen van een individu of een team. Effectiviteit van handelen staat centraal. TopLimit richt zich op:
  • Het vergroten van het zelfbewustzijn door meer zelfkennis en -inzicht
  • Het ontwikkelen van veerkracht en (stijl)flexibiliteit
  • Het omgaan met stress zodat werk- en prestatiedruk hanteerbaar blijven
  • Het vergroten van het beïnvloedend vermogen